Zakat harta perniagaan

Zakat harta perniagaan

Harta peniagaan adalah harta keuntungan dari perdagangan. Harta perniagaan wajib dizakati, dengan syarat-syarat seperti yang telah disebutkan pada zakat emas dan perak. Zakatnya 2,5 %.

5)      Zakat hasil tambang

Hasil tambang adalah sesuatu yang dihasilkan dari kekayaan alam ini, seperti emas, perak,dan hasil tambak ikan. Zakatnya 2,5 %.

6)      Zakat rikaz

Rikaz adalah harat temuan berupa barang-barang berharga seperti emas dan perak. Jika kita menemukan harta ini, kita wajib mengeluarkan sebanyak 20 %.

Adapun golongan orang yang berhak menerima zakat yaitu:

  1. a)Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhannya.
  2. b)Miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan lekurangannya.
  3. c)Amil Zakat adalah orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat.
  4. d)Muallaf adalah orang-orang yang baru masuk Islam.
  5. e)Budak adalah seorang muslim yang menjadi budak lalu dibeli dari harta zakat dan dibebaskan di jalan Allah.
  6. f)Riqab adalah orang yang memiliki hutang.
  7. g)Fi Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah.
  8. h)Ibnu Sabil adalah orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal.

 

Artikel Terbaru