Macam-macam Zakat

Macam-macam Zakat

  1.  Zakat Nafs (jiwa) atau Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim yang hidup di akhir bulan Ramadhan, baik anak-anak atau dewasa, laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka, apabila ada kelebihan bahan makanan pada hari itu, wajib mengeluarkan bahan makanan sebanyak satu sa’.

  1.  Syarat-syarat waji zakat fitrah

1)      Islam

2)      Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadhan.

3)      Dia mempunyai lebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya.

  1.  Waktu membayar zakat fitrah sebelum waktu wajib

1)      Waktu yang diperbolehkan yaitu dari awal Ramadhan sampai hari penghabisan Ramadhan.

2)      Waktu wajib yaitu mulai terbenam matahari penghabisan Ramadhan.

3)      Waktu yang lebih baik yaitu dibayar sesudah salat subuh sebelum pergi salat hari raya.

  1.  Zakat Mal (harta)

Menurut Undang-undang RI Nonor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada Penjelasan Pasal 11 ayat (1) dijelaskan zakat mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Zakat harta hanya dikeluarkan jika jumlah harta kekayaan sampai pada nilai tertentu batas minimal (nisab) dan telah dimiliki dalam tempo cukup setahun (haul).

  1.  Harta yang wajib dizakati harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1)      Milik sendiri

2)      Cukup nisab

3)      Sesuai kadar zakat

4)      Mencapai satu tahun (haul)

Sumber :

https://obatpenyakitherpes.id/apple-dituntut-gara-gara-perlambat-kinerja-iphone-lama/